Planeeringud

 

Rannu vallas kehtib üldplaneeringuna Võrtsjärve piirkonna üldplaneering (KO, 16.06.2003, 77, 1681). Võrtsjärve piirkonna üldplaneering asub Rannu Vallavalitsuses. Üldplaneeringuga saab tutvuda ja sellest koopiaid teha Rannu vallamajas tööpäeviti 8.00-16.00. Üldplaneeringut on võimalik soovi korral saada CD-l, selleks tuleb pöörduda majandusnõuniku poole (tel 745 4118 või 5342 5242). Üldplaneeringu seletuskiri on pdf formaadis fail. Kaardid on vaadatavad programmiga Mapinfo ProViewer, mida on võimalik saada koos planeeringuga CD-l või maha laadida  aadressilt http://regio.ee/?op=body&id=126&art=32

 

Võrtsjärve üldplaneeringu seletuskiri

 

Võrtsjärve üldplaneeringu materjalid

 

 

Allolevatelt linkidelt on võimalik avada detailplaneeringute algatamise, vastuvõtmise ja kehtestamisega seotud dokumente.

 

Detailplaneeringute algatamine

Detailplaneeringute vastuvõtmine

Detailplaneeringute kehtestamine

Avalikud teated detailplaneerigute kohta

 

 

Ehitustegevuse toimingudKäesoleva ülevaatega antakse kokkuvõtlikult tegevused ja toimingud, mida peab ehitada sooviv isik läbi tegema selleks, et jõuda ehitamise soovist ehitise kasutamise õiguseni.

Ehitamist reguleerib valla haldusalal 01. jaanuarist 2003.a. kehtiv Ehitusseadus ja  Rannu Vallavolikogu  19. detsembri 2003. a. määrusega nr 4 kehtestatud Rannu valla ehitusmäärus.

 

Mõningate ehitiste ehitamise lihtsustamiseks on ehitusseadusega kehtestatud mõiste “väikeehitis”.

Väikeehitis on kuni 60 m² ehitusaluse pindalaga ja maapinnast kuni viiemeetrise kõrgusega ehitis, millel ei ole avalikkusele suunatud funktsioone.

Samuti on väikeehitis olemasolevate ehitiste teenindamiseks vajalik rajatis, mis ühendatakse elektriliini või ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga.

Väikeehitise ehitamiseks ei ole ehitusprojekt nõutav, välja arvatud ehitised, kus on tegemist elektri, vee ja kanalisatsiooni ning tulekolletega. Seega näiteks, kui on soov ehitada sauna, mille ehitusalune pind on 20 m², peab selle ehitamiseks olema ehitusprojekt.

nr

Tegevuse kirjeldus

Kestvus

Märkused

1

Projekteerimistingimuste taotluse esitamine vallavalitsusele

 

 

 

a. Detailplaneeringu algatamise taotluse esitamine vallavalitsusele

 

 

2

a. Projekteerimistingimuste välja andmine

15 päeva

Kehtivad kuni 2 aastat

 

b. Detailplaneeringu koostamine, avalikustamine, kehtestamine.

ca 8 kuud

 

3

Ehitusprojekti koostamine

 

 

4

Ehitusprojekti esitamine vallavalitsusele kooskõlastamiseks

10 tööpäeva

 

5

Ehitusloa taotluse esitamine vallavalitsusele

 

 

6

Ehitusloa välja andmine

20 päeva

Tasuda riigilõiv

7

Ehitamise alustamise teatise esitamine vallavalitsusele

 

 

8

Ehitamine

 

 

9

Kasutusloa taotluse esitamine vallavalitsusele

 

 

10

Ehitise ülevaatuse korraldamine ja ehitise ülevaatuse akti vormistamine

 

 

11

Kasutusloa välja andmine

20 päeva

Tasuda riigilõiv

 

 

 

 

 

Kirjaliku nõusoleku taotluse esitamine ja selle väljaandmine väikeehitise ehitamise või ehitise tehnosüsteemide ehitamise korral

10 päeva

 

 

 

 

 

 

Tegevus 1 - projekteerimistingimuste või detailplaneeringu algatamise taotluse esitamine

Taotluse esitajal tuleb eelnevalt ise või valla ehitusnõunikuga abiga välja selgitada, kas kavandatav ehitis asub Rannu valla üldplaneeringuga kehtestatud detailplaneeringu koostamise kohustusega alal või nõuab detailplaneeringu koostamist mõni seadus, nt looduskaitseseadus, muinsuskaitseseadus.

Kui selgub et on vajalik detailplaneeringu koostamine, esitatakse vormikohane detailplaneeringu algatamise taotlus, millele lisatakse:
-          koopia kinnistu plaanist;
-          koopia maa omandiõigust tõendavast dokumendist

Kui detailplaneeringut koostada vaja ei ole, esitatakse vormikohane projekteerimistingimuste taotlus, millele lisatakse:
-          koopia kinnistu plaanist;
-          koopia maa omandiõigust tõendavast dokumendist 

Tegevus 2 - projekteerimistingimuste väljaandmine või detailplaneeringu algatamine

Projekteerimistingimused antakse välja vallavalitsuse korralduse alusel.
Projekteerimistingimustega määratakse muuhulgas ehitise olulised arhitektuursed nõuded, tehnovõrkude vajadus ja kooskõlastuste vajadus.

Detailplaneering algatatakse, selle lähteülesanne kinnitatakse ja koostamise korraldaja määratakse vallavalitsuse korraldusega.
Lähteülesandega nähakse muuhulgas ette detailplaneeringu  eesmärgid ja kooskõlastuste vajadus. Detailplaneeringu koostamise korraldajaks on üldjuhul huvitatud isik, seega taotleja. 

Tegevus 3 – ehitusprojekti koostamine.

Pärast projekteerimistingimuste väljaandmist või detailplaneeringu kehtestamist toimub ehitusprojekti koostamine. Ehitusprojekti, välja arvatud väikeehitise ehitusprojekt, võib koostada majandustegevuse registris projekteerimise registreeringut omav isik.  

Tegevus 4 - ehitusprojekti esitamine vallavalitsusele kooskõlastamiseks

Projekteerija ja omaniku poolt allkirjastatud ehitusprojekt esitatakse vallavalitsusele läbivaatamiseks ja kuni 10 päeva jooksul tagastatakse täienduste ja paranduste tegemiseks. 

Tegevus 5 – ehitusloa taotluse esitamine vallavalitsusele

Parandatud ehitusprojekt esitatakse koos vormikohase ehitusloa taotlusega. Ehitusprojekti alusel määratakse ehitusloa väljaandmise eest tasutava riigilõivu suurus. 

Tegevus 6 – ehitusloa väljaandmine

Kui riigilõiv on tasutud, antakse välja ehitusluba. 

Tegevus 7 -  ehitamise alustamise teatise esitamine

Kolm päeva enne ehitustöödega alustamist tuleb esitada vallavalitsusele vormikohane ehitamise alustamise teatis. Ehitamise alustamise teatisega tuleb esitada kindlasti andmed ehitaja ja omanikujärelevalve tegija kohta.
Ehitajaks ja omanikujärelevalve tegijaks saab olla majandustegevuse registris vastava tegevusala registreeringut omav isik. Ehitaja ja omanikujärelevalve tegija ei saa olla üks ja sama isik. Üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone ja väikeehitise enda tarbeks ehitamise korral ei pea neid nõudeid täitma. Kui ehitamise alustamise teatist ei ole esitatud kahe aasta jooksul ehitusloa välja andmise päevast arvates, kaotab ehitusluba kehtivuse. 

Tegevus 8 – ehitamine

Ehitamine on tähtajatu. Ehitamise ajal peab ehitaja koos omanikujärelevalvega dokumenteerima ehitustööd. 

Tegevus 9 – kasutusloa taotluse esitamine vallavalitsusele

Pärast ehitustööde lõppu esitab ehitise omanik vallavalitsusele vormikohase kasutusloa taotluse. Kasutusloa taotlusele lisatakse ehitamise tehnilised dokumendid. Vallavalitsuse ehitusnõunik vaatab esitatud dokumendid üle ja puuduste korral tagastab need.  

Tegevus 10 – ehitise ülevaatuse korraldamine

Kui omaniku poolt on kõik puudused esitatud dokumentides kõrvaldatud, korraldab vallavalitsuse ehitusnõunik 7 tööpäeva jooksul ehitise ülevaatuse. Ehitise ülevaatusest võtavad osa ehitise omanik, omanikujärelevalve, ehitaja, projekteerija ja olenevalt ehitise iseloomust päästeteenistuse esindaja, keskkonnateenistuse esindaja, tervisekaitsetalituse esindaja ja töökaitse esindaja. Ehitise ülevaatuse aktile kirjutavad alla või annavad omapoolse kirjaliku õiendi ülevaatuse tulemuste kohta kõik ülevaatusest osavõtjad. Ehitise ülevaatust saab korraldada ka ehitise osa kohta. Sel juhul peab see ehitise osa olema kasutuskõlblik. Näiteks võib elamut võtta osaliselt kasutusele kui on  valmis ehitatud tuba, köök, tualett ja pesuruum. 

Tegevus 11 – kasutusloa väljaandmine

Kui riigilõiv on tasutud ja ehitise ülevaatuse aktis toodud puudused on kõrvaldatud, antakse vallavalitsuse poolt välja kasutusluba. 

Kirjaliku nõusoleku andmine
Kirjaliku nõusoleku saamiseks väikeehitise ehitamiseks või ehitise tehnosüsteemide muutmiseks esitab taotleja:
-          vormikohase taotluse
-          ehitusprojekti ehitistele kus on tegemist tulekollete, reovee kanaliseerimise ja elektripaigaldise ehitamisega
-          ehitistele, kus eeltooduga tegemist ei ole, esitatakse eskiisjoonised, kus on näidatud väikeehitise asend ja kaugused teiste hoonete suhtes, ehitise põhiplaan ja vähemalt kaks vaadet
-          ehitise tehnosüsteemide muutmise korral tegemisele tulevate tööde kirjelduse

Kirjalik nõusolek antakse vallavalitsuse korralduse alusel.  

Ehitisregister

Ehitisregistri pidamise eesmärgiks on ehitatavate ja kasutatavate ehitiste kohta teabe koondamine, hoidmine ja avalikustamine.
Olemasolevad ehitised, kus kavandatakse laiendust või rekonstrueerimist ja on vaja välja anda kirjalik nõusolek, ehitusluba või kasutusluba, peavad olema eelnevalt kantud ehitisregistrisse.
Oma ehitiste ehitisregistris olemasolu saab igaüks kontrollida, minnes ehitisregistri veebilehele www.ehr.ee.
Ehitise ehitisregistrisse kandmiseks esitab ehitise omanik vallavalitsuse ehitusnõunikule vormikohase ehitise teatise, selle lisana ehitise olulised tehnilised andmed ja ehitise omandiõigusedokumendi.
Maakasutusõiguse või ehitusloata püstitatud ehitise seadustamiseks (omandiõiguse saamiseks) peab taotlema vallavalitsuselt kasutusloa.
Vormikohasele kasutusloa taotlusele tuleb lisada ehitise mõõdistusprojekt ja tasuda riigilõiv.

RIIGILÕIVU TASUMINE
EHITUSTOIMINGUTE TEGEMISEL

Märkige makse tegemisel kindlastijärgmised andmed:

Makse saaja: RANNU VALLAVALITSUS

Arveldusarve: 10102020795005

Selgitus: Millise toimingu eest tasutakse riigilõiv ja lisage ka § ja lõige, mille eest

 

§ 317. Ehitusloa taotluse läbivaatamine

(1) Ehitise püstitamise, rekonstrueerimise või laiendamise ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 127,82 eurot ja lisaks 0,31 eurot iga ehitatava ruutmeetri kohta ehitusprojektis fikseeritud ehitise suletud netopinnast arvutatuna.

(2) Ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 63,91 eurot, kui ehitusluba taotletakse üksikelamu, suvila, aiamaja või taluhoone püstitamiseks.

(3) Ehitusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 31,95 eurot, kui ehitusluba taotletakse:
1) üksikelamu, korteri, suvila, aiamaja või taluhoone rekonstrueerimiseks või laiendamiseks;
2) ehitise lammutamiseks.

§ 318. Kirjaliku nõusoleku taotluse läbivaatamine

Kirjaliku nõusoleku taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 31,95 eurot.

§ 319. Kasutusloa taotluse läbivaatamine

(1) Ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 63,91 eurot, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba ehitise püstitamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks.

(2) Ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 31,95 eurot, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba:
1) üksikelamu, suvila, aiamaja või taluhoone püstitamiseks;
2) üksikelamu, suvila, aiamaja, taluhoone või korteri rekonstrueerimiseks või laiendamiseks.

(3) Ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 8,94 eurot, kui eelnevalt on väljastatud ehitusluba ehitise osaliseks lammutamiseks.

(4) Ehitise teenindamiseks vajaliku rajatise või väikeehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 7,66 eurot.

(5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 nimetamata ehitise kasutusloa taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 63,91 eurot.

§ 320. Riikliku ehitisregistri dokumendi väljastamine

Riikliku ehitisregistri andmete kinnitatud väljavõtte väljastamise eest tasutakse riigilõivu 1,27 eurot iga lehekülje eest.